اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق شفاخانه انتانی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق شفاخانه انتانی را به شرکت انجنیری و ساختمانی مصطفی افغان ، دارنده جواز نمبر D-38277، سرک اول شاه شهید ، مرکز کابل – کابل را به قیمت مجموعی مبلغ 990,424.74 نه صد و نود هزار و چهار صد و بیست و چهار اعشاریه هفتاد و چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.