اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساخت سیستم مرکز گرمی انستیتوت ملی رادیولوژی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد پروژه ساخت سیستم مرکز گرمی انستیتوت ملی رادیولوژی را به شرکت ساختمانی ایکسلنت بلدرز، دارنده جواز نمبر 38610، خوشحال مینه، کابل- افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ 5,435,317.50 پنج میلیون و چهار صد و سی و پنج هزار و سه صد و هفده اعشاریه پنجاه افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.