اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرهای طبی مورد ضرورت شفاخانه نایب امین الله خان لوگری تحت

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرهای طبی مورد ضرورت شفاخانه نایب امین الله خان لوگری تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM/ICU/NAL/RB/1397/G05 را به مدیکل استار لمیتد ، دارنده جواز نمبر 0101-19097  آدرس- حصه سوم خیرخانه هوتل پروان، مرکز کابل ، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ  7,995,950 هفت میلیون و نه صد ونود پنج هزار و نه صد و پنجاه افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.