اعلان تدارکات تهیه و تدارک 100 قلم قرطاسیه باب مطبوع ضرورت سال مالی 1398}

   تاریخ 14 قوس 1397  

اعلان تدارکات

{تهیه و تدارک 100 قلم قرطاسیه باب مطبوع ضرورت سال مالی 1398}

شماره  - MOPH/NCB/IGICH/1398/G08

{ مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 100 قلم قرطاسیه باب مطبوع ضرورت سال مالی 1398 } اشترک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان ،در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی تدارکات انستیتوت صحت طفل اندراگاندی بدست آورید، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز {سه شنبه} تاریخ  {1397/10/4} به { اطاق کنفرانس منزل اول انستیتوت صحت طفل اندراگاندی } واقع { سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،  مقابل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان – کابل- افغانستان }  ارایه نمایند ، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { بانک گرانتی از یک بانک با اعتبار بمبلغ  200,000  دو صد هزار افغانی } بوده وجلسه  آفرگشائی  به روز  سه شنبه  4  جدی 1397  ساعت  10:00  قبل از ظهر  در اطاق تالار کنفرانس منزل اول ، انستیتوت صحت طفل اندراگاندی }  تدویر میگردد.