اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک 33 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1398

  تاریخ 5 جدی 1397

اعلان تدارکات

{تهیه و تدارک 33 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1398}

شماره  - MOPH/NCB/IGICH/1398/G09

{ مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تهیه و تدارک 33 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1398 } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان ،در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی تدارکات انستیتوت صحت طفل اندراگاندی بدست آورید، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز {سه شنبه} تاریخ  {1397/10/25} به { اطاق کنفرانس منزل اول انستیتوت صحت طفل اندراگاندی } واقع { سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،  مقابل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان – کابل- افغانستان }  ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت {بانک گرانتی از یک بانک با اعتبار بمبلغ  190,000  یکصدو نود هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشائی  به روز  سه شنبه 25 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق تالار کنفرانس {منزل اول، انستیتوت صحت طفل اندراگاندی}  تدویر میگردد.