اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک 40 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398

  تاریخ 5 جدی 1397

اعلان تدارکات

{تهیه و تدارک 40 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398}

شماره  - MOPH/NCB/IGICH/1398/G011

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 40 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال مالی 1398} اشترک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان، در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی تدارکات انستیتوت صحت طفل اندراگاندی بدست آورید، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {2:00 بعد از ظهر} روز {سه شنبه} تاریخ  {1397/10/25} به {اطاق کنفرانس منزل اول انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} واقع {سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، مقابل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان – کابل- افغانستان} ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت {بانک گرانتی از یک بانک با اعتبار بمبلغ  180,000  یکصدو هشتاد هزار افغانی} بوده و جلسه آفرگشائی به روز سه شنبه 25  جدی 1397  ساعت  2:00  بعد از ظهر  در اطاق تالار کنفرانس {منزل اول، انستیتوت صحت طفل اندراگاندی}  تدویر میگردد.