اعلان تدارکاتی؛ تهیه و تدارک ۲۲ قلم مواد جراحی (سرجیکل)، ریجنت ها و مواد مصرفی برای مراکز هیمودیالیز ولایات هرات، کندهار و بلخ

 تاریخ 5 جدی 1397

اعلان تدارکات

 عنوان: تهیه و تدارک ۲۲ قلم مواد جراحی (سرجیکل)، ریجنت ها و مواد مصرفی برای مراکز هیمودیالیز ولایات هرات، کندهار و بلخ

 شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/HNDP/NCB/1398/G03

 ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ۲۲ قلم مواد جراحی (سرجیکل)، ریجنت ها و مواد مصرفی برای مراکز هیمودیالیز ولایات هرات، کندهار و بلخ اشتراک نموده و نقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس  ویا از سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 30 / جدی / 1397 به کمیته آفر گشایی، ریاست تهیه و تدارکات واقع وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 580,000 پنجصدو هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز  یک شنبه 30 /  جدی / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه تدویر می گردد.