اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت شفاخانه سناتور جنت گل خان وزارت صحت عامه تحت ریفرنس نمبر MOPH/PPMU/ASJHP/NCB/1397/G06

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات مورد ضرورت شفاخانه سناتور جنت گل خان وزارت صحت عامه تحت ریفرنس نمبر MOPH/PPMU/ASJHP/NCB/1397/G06 را به شرکت نوی سالار سلطان لمیتد دارای جواز نمبر 22267 و آدرس حصه سوم خیر خانه هوتل پروان مرکز کابل- افغانستان را به قیمت مجموعی مبلغ 5,428,650 پنج میلیون و چهار بیست و هشت هزار و شش صد و پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، واحد تدارکات متمرکز دوایی و محصولات صحی واقع منزل اول تعمیر ریاست مالی و اداری وزارت صحت عامه، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.