اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (Transportation of Hospit Treatment and Disposal of Hospital waste)

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،  ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظردارد، قرارداد (Transportation of Hospit Treatment and Disposal of Hospital waste) برای سال مالی 1397 تحت ریفرنس نمبر MOPH/SEHATMANDI/1397/DIR/NC/27 را به شرکت ساختمانی گلبدین حکیمی دارنده جواز نمبر (D-42605) محل اصلی تجارت سرای غزنی، ناحیه سوم، مرکز کابل، کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (15,981,525) پانزده میلیون و نه صد و هشتاد و یک هزار و پنجصد و بیست و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  وزارت صحت عامه، ریاست تهیه وتدارکات  واقع  چهارراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر محمد اکبر خان ، کابل افغانستان  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.