به اطلاع کارمندان محترم وزارت صحت عامه

قبلا" وزارت محترم تحصیلات عالی از بورس های کشور هندوستان به این وزارت اطلاع داده بودند که تعداد از کارمندان وزارت در آن ثبت نام نموده بودند اینک وزارت محترم تحصیلات عالی در سایت رسمی خویش موضوع آتی الذکر را نشر نموده است بنا کارمندان که قبلا به بورس های ماستری و یا دوکتورا ثبت نام کرده بودند از موضوع اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی مطلع باشند و طبق آن خود را اماده امتحان سازند

به اطلاع تمامی کاندیدان شامل؛ اساتید پوهنتون ها، ادارات دولتی و قشر اناث رسانیده می شود که:

1.         اسناد لازم شامل تضمین خط، تعهد نامه، فورم صحی و اپلیکیشن فورم بورسیه تحصیلی هند را تکمیل نمایند.

2.         اپلیکیشن فورم را در وب سایت https://a2ascholarships.iccr.gov.in موجود بوده و یک کاپی آن را در کنار سایر اسناد فوق به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس، آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس الی ختم روز شنبه، تاریخ 15 جدی 1397 تسلیم نمایند.

3.         روز شنبه مورخ 15 جدی 1397 غرض اخذ کارت امتحان زبان انگلیسی از ساعت 8:30 قبل از ظهر الی 4:00 عصر به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نمایند.

4.         به منظور اشتراک در امتحان روز یک شنبه مورخ 16 جدی 1397 به پوهنتون کابل مراجعه نمایند.

لازم به تاکید است که هیچ نوع سند شامل بند یک این اطلاعیه بعد از روز شنبه مورخ 15 جدی اخذ نخواهد شد، در صورت عدم مراجعه به منظور اخذ کارت و یا سپری نمودن امتحان به تاریخ های تعیین شده مسوولیت به دوش کاندید است.

برای دریافت اسم های کاندیدان، تضمین خط، تعهد نامه، فورم صحی و آپلیکیشن فورم  به سایت وزارت محترم تحصیلات عالی  مراجعه نمایید.