اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک 10 قلم حبوبات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} در نظر دارد، قرار داد {تهیه وتدارک 10  قلم حبوبات} را به شرکت {شرکت سیر ولی زاده   ، دارنده جواز نمبر   D-46399  ادرس:تهیه مسکن مارکیت ملی  مرکز کابل افغانستان} به قیمت مجموعی مبلغ  شش 3,910,000} سه ملیون نو صدو ده هزار افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {وزارت صحت عامه ، ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} واقع {ناحیه ده هم همجوار شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل – افغانستان} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد شد.