ا طلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 14 قلم ترکاری باب، میوه جات و تخم مرغ

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {ریاست شفاخانه  صدری ابن سینا} در نظر دارد، قرارداد {14 قلم ترکاری باب، میوه جات، تخم مرغ} را به شرکت {حاجی نجیب الله حاجی زاده  نمبر جواز (36209) آدرس حوزه چهارم  امنیتی  پولیس ما رکیت میوه} را به قیمت مجموعی مبلغ  1338826 افغانی {قیمت مجموعی  یک میلیون  سهصدو سی وهشت  هشتصدو بیست شش افغانی قرارداد پیشنهاد} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {ریاست شفاخانه صدری ابن سینا} پل ارتل {سینما پامیر ناحیه اول شهر کابل} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.