اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یک قلم هوای آکسیجن طبی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، {ریاست شفاخانه  صدری ابن سینا} در نظر دارد، قرارداد {یک قلم هوای آکسیجن طبی} را به شرکت {تولید اکسیجن جنگلک کابل  نمبر جواز (D-31577آدرس سرک کمپنی مقابل آب رسانی ایستگاه  قلعه کاشف ناحیه 5 کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ  3592000 افغانی {قیمت مجموعی  سه میلیون پنجصدو نود ودوهزار افغانی} قرارداد پیشنهاد، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به {ریاست شفاخانه صدری ابن سینا} پل ارتل {سینما پامیر ناحیه اول شهر کابل} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.