اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (19) قلم مواد شوینده شفاخانه ولایتی سرپل

 شفاخانه ولایتی سرپل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (19) قلم مواد شوینده دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/SPS/NCB/1398/G05 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشراعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان   دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

 تضمین آفر به صورت پول نقد و ضمانت خط بانکی قابل قبول مبلغ 30,000 افغانی می باشد، جلسه آفرگشایی به روز شنبه 4 حوت 1398ساعت 10 بجه قبل از ظهر در صالون   کنفرانس شفاخانه ولایتی سرپل دایر میگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را در مقابل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازگشت بدست بیاورند؛ قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سرپل- شهر سرپل شماره تماس: 0787797757
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

 آفرهای دیررسیده و انترنتی پذیرفته نمی شوند.

 نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.