اعلان دعوت به داوطلبی(۱) قلم آکسیجن طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی هرات

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی(۱) قلم آکسیجن طبی مورد ضرورت شفاخانه حوزوی هرات

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

لطف کرده متن ذیل را ازطریق روزنامه خویش بدست نشربسپارید:

شفاخانه حوزوی هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی یک قلم آکسیجن طبی دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDSM/HRP/HRH/NCB/1397/G04 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را اعتبار ازنشراعلان الی ۲۱ روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان فارسی دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   تضمین آفربه صورت پول نقد مبلغ 370,000 افغانی ویاضمانت خط بانکی قابل قبول می باشد، جلسه آفرگشایی به روزچهارشنبه ۸ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ بجه قبلازظهردرصالون کنفرانس شفاخانه حوزوی هرات منزل دوم تعمیر اداری دایرمیگردد ، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه حوزوی هرات. شهرهرات شماره تماس:+93(0)799569304و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره(۳) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد