موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۶۵) قلم مواد لابراتوار وبانک خون شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۶۵) قلم  مواد لابراتوار وبانک خون شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

 

شفاخانه 102 بستر خیر خانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ۶۵) قلم مواد لابراتواروبانک خون  تضمین افر مبلغ  150,000 افغانی  به شکل پول نقد و بانک گرنتی ) دارای نمبر تشخیصیه  MOPH/GDCM/HRP/KHH/NCB/1397/G08 اشتراک نموده و افر های سربسته خویش را مطابق  شرایط شرطنامه  به لسان دری طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی افر ها تا ساعت  ۹:۳۰ قبل از ظهر اعتبار از نشر اعلان الی بیست یک روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی افر  میباشد  صورت میگرد افر گشایی  روز  شنبه  ۱۱ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر در صالون کنفرانس شفاخانه 102 بستر خیر خانه   منزل دوم تدویر میگردد آفر های دیر رسیده وا نترنتی  پزیرفته نمی شود ،شرایط  اهلیت  با ارایه اسناد ضروری میباشد.

ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را در مقابل پرداخت مبلغ  500 افغانی پول غیرقابل برگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

1.شفاخانه 102 بستر خیر خانه ، حصه دوم خیر خانه ،لیسه مریم ،کابل شماره تماس : 0786661312

2.پروژه اصلاحات شفاخانه –وزارت صحت عامه کابل شمارتماس :0700892888

نوت:عقد قرارداد مطابق فقره 3 ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد