اعلان دعوت به داوطلبی (۲۵) قلم اغذیه انسانی شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۲۵) قلم  اغذیه انسانی شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات و تمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید لطف کرده متن ذیل را از طریق روزنامه خویش بدست نشر بسپارید.

{ شفاخانه 102 بستر خیر خانه  } از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( 12) قلم حبوبات   تضمین افر مبلغ {  (187000یک  صد هشتاد  هفت هزارافغانی  } ،ترکاری و میوه جات (12) قلم تضمین افر  مبلغ {  (103000یک  صد و  سه  هزارافغانی  }، نان خشک یک قلم  تضمین افر مبلغ {  (68000 شصت وهشت هزارافغانی   به شکل پول نقد و بانک گرنتی ) دارای نمبر تشخیصیه  GO1 MOPH –HRP-KHH-NCB-1397-اشتراک نموده و افر های سربسته خویش را مطابق  شرایط شرطنامه  به لسان دری  در مقابل پرداخت مبلغ ( 500 ) و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند

وصول شرطنامه و تسلیمی افر ها الی ساعت  ۹:۳۰ بجه قبل از ظهر از نشر اعلان الی بیست یک روز تقویمی که اخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی افر  میباشد  صورت میگرد افر گشایی  روز  چهار شنبه تاریخ 11/11/1396  ساعت ۱۰:۳۰ بجه قبل از ظهر در { صالون کنفرانس شفاخانه 102 بستر خیر خانه   منزل دوم } تدویر میگردد افر های دیر رسیده وا نترنتی  پزیرفته نمی شود  ،شرایط  اهلیت  با ارایه اسناد ضروری میباشد.

ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

1.شفاخانه 102 بستر خیر خانه ، حصه دوم خیر خانه ،لیسه مریم ،کابل شماره تماس : 0786661312

2.پروژه اصلاحات شفاخانه –وزارت صحت عامه کابل شمارتماس :0799892888

نوت:عقد قرارداد مطابق فقره 3 ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد

 

بااحترام

دوکتورشاولی"مشید"

سرپرست ریاست خدمات اساسی شفاخانه یی