موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۵۹) قلم روغنیات شفاخانه حوزوی کندز

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۵۹) قلم روغنیات شفاخانه حوزوی کندز

اداره شفاخانه حوزوی کندز از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تعداد (۵۹)  قلم روغنیات تضمین آفر تیل دیزل350,000 و (۵۸) قلم فلترها وسایرروغنیات 60,000 افغانی به شکل پول نقدویاگرنتی بانکی دارای نمبرتشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/KRH/NCB/1397/G02   اشتراک نموده و آفرهای خویش رامطابق به شرایط شرطنامه به لسان دری طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارایه نمایند .

وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۹ بجه قبل از ظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین معیادضرب الاجل تسلیمی آفرهامیباشدصورت میگیرد. وجلسه آفر گشائی به روز شنبه تاریخ ۱۱ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهردرصالون کنفرانس شفاخانه حوزوی  کندز منزل دوم  تدویر میگردد.

آدرس هایکه داوطلبان میتوانندشرطنامه رادرمقابل مبلغ (1000) افغانی پول غیربازگشت بدست بیاورندقابل ذیل اند.

  1. شفاخانه حوزوی هرات. شهرهرات شماره تماس:+93(0)728300888و؛

پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888