اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ORCD - لات سوم - وزارت صحت عامه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ORCD - لات سوم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
 
بدینوسیله به تأسی از فقره2) ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامه در نظر دارد، قرارداد لات سوم (ولایت نورستان) پروژه " عرضه خدمات صحی بلخاصه طفل و مادر در مناطق دور دست و ناآمن شش ولایت کشور از طریق مشارکت عامه و سکتور خصوصی" را به موسسه ORCD  دارای جواز نمبر2304   وزارت اقتصاد و آدرس " واقع شهر کابل افغانستان" را به قیمت مجموعی مبلغ 37335246 افغانی اعطاء نماید.
 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن رسمآ به آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها واقع  وزارت صحت عامه کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
 
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 
با احترام
 
دوکتور عاشق خان "سعادتی"
رئیس خدمات تشخیصیه و سرپرست ریاست تدارکات