درخواست ابراز علاقه مندی (REOI) برای قرارداد اجرای سروی پیگیری مصارف عامه (Public Expenditure Tracking Survey) در شفاخانه های ملی و تسهیلات صحی مجموعه خدمات صحی اساسی (BPHS) و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در افغانستان در تحت پروژه صحتمندی (Sehat

وزارت صحت عامه

ریاست تدارکات

آمریت تنظیم کمک ها و خدمات مشورتی

پروژه صحتمندی (sehatmandi)

(Project ID: P160615/ Grant No: XXX)

درخواست ابراز علاقه مندی (REOI)

برای قرارداد اجرای سروی پیگیری مصارف عامه (Public Expenditure Tracking Survey) در شفاخانه های ملی و تسهیلات صحی مجموعه خدمات صحی اساسی (BPHS) و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در افغانستان در تحت پروژه صحتمندی  (Sehatmandi)

نمبر: REOI/sehatmandi/04                                                                                                          تاریخ: 30 /09/2018

الف: پس منظر:

بودجه سکتور صحت در افغانستان از تخصیص بودجه اصلی دولت، کمک های خارجی و پرداخت  توسط مردم تمویل می گردد. نظر به گزارش دور سوم حسابات ملی صحی مجموع مصارف صحی در افغانستان در سال مالی 1393 مبلغ 1،992،000،402  دالر بوده است. که این رقم افزایش 32% را نظر به گزارش سال مالی 1391 حسابات ملی صحی نشان میدهد. منابع خصوصی (خانواده ها) منابع اصلی بودجه صحت را در سال مالی 1393تشکیل داده است که این منبع تقریبا سه چهارم حصه تمام بودجه صحت را تشکیل میدهد و متباقی  21.8% از کمک های خارجی و 5.1% از منابع دولت افغانستان تامین گردیده است.

استراتیژی تمویل و استمرار مراقبت های صحی 1393-1397  نشان دهنده مصارف پائین سرانه در صحت عامه و ارقام با قیمت محدود را به عنوان چالش ها در تصمیم گیری های صحی محسوب می نماید. همچنان این استراتیژی بلند بردن مثمریت و عدالت رادرمصارف عامه با استفاده از میکانیزم های مختلف در اولویت قرارداده است. علاوتا این استراتیژی تاکید دارد بر ارتقا موثریت، مثمریت و عدالت در مصارف صحت عامه و ازبین بردن ضیاع منابع.

سروی پیگیری مصارف عامه (PETS) مصمم است تا جریان وجوه مالی را که توسط حکومت (وجوه عامه ومنابع اختیاری تمویل کننده گان) از طریق سلسله مراتب صحی و موسسات تطبیق کننده که عرضه کننده گان اولیه خدمات میباشند تعقیب نماید.  سروی پیگیری مصارف عامه درنظردارد تا معلومات را در مورد سطح منابع عمومی که دربخش های مختلف صحی اختصاص داده شده است و همچنان چگونگی مصرف منابع را که عرضه کننده گان خدمات صحی از بودجه ملی یا منابع دیگر بدست می آورند تهیه نموده و بطور واضع معلومات های ذیل را مشخص می سازد: (1)  چقدر منابع اصلی اختصاص داده شده درهرسطح میرسد واینکه چقدر وقت را دربر میگیرد تا به مقصد اصلی برسد، و(2) اینکه در نهایت چگونه منابع غیر اختیاری ومصارف خانه وار( out of pocket ) بدست آورده و چطوربه مصرف میرسند. بنابراین سروی پیگیری مصارف عامه استفاده های نهایی از بودجه های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد و کارایی مصارف عمومی و کمیت و کیفیت آنرا بررسی می کند و در نهایت هدف این بهتر شدن کیفیت خدمات ارایه شده به سطح مراکز صحی میباشد.

در اوایل 2015 روند دوم سروی پیگیری مصارف عامه در سطح شفاخانه های ملی و مراکز صحی که BPHS وEPHS را تطبیق مینمودند عملی شده وجریان منابع را پیگیری نمود، همچنان هرگونه تاخیر و کسر جریان وجوه مالی را از منبع ( وزارت مالیه)  و به وساطت وزارت صحت عامه به سطح عرضه کننده گان خدمات صحی مورد ارزیابی قرارداد.

دور سوم سروری پیگیری عامه ارقام را از مصارف عامه جهت بهبود کارآئی و حساب دهی جمع آوری مینماید این ارقام جهت نظارت از پیشرفت پروسه بودجه سازی سیستم صحی مورد استفاده قرارمیگیرد. روند سوم سروی پیگیری مصارف عامه شامل چهار بخش ذیل میباشد:

 1. یک بخش پیگیری جهت ارزیابی تاخیرو کمبود در مصرف بودجه منظورشده خدمات صحی.
 2. شناسائی کسر منابع مالی از نقطه شروع، وزارت صحت عامه، شفاخانه ها الی مراکزصحی تطبیق کننده BPHS و EPHS
 3. ارزیابی تاثیرات تاخیر و کسر منابع مالی در عرضه خدمات صحی.
 4. دریافت بعضی شواهد در مورد اینکه نهاد های عرضه خدمات صحی بودجه عامه را از طریق دریافت وجوه و عرضه خدمات صحی که توسط منابع غیر اختیاری تمویل کننده گان و وجوه دریافت شده ازخانواده ها توسط پرداخت مصارف خانه وار تکمیل مینماید.

ب. اهداف وظیفوی :

ب1. هدف کلی: هدف کلی سروی پیگیری مصارف عامه 2019 این است که هزینه های عمومی را در شفاخانه های ملی و مراکز صحی که در چهارچوب BPHS و EPHS پیروی مینمایند، ازطریق اندازه گیری (1)  اینکه آیا بودجه / منابع اختصاص یافته ملی به سطح ارائه دهنده خدمات می رسد و (2)  پیگیری اینکه سیستم شفاف و پاسخگو است، علاوتا این سروی منابع غیراختیاری و طرز استفاده آنرا مورد ارزیابی قرارداده و اینکه چگونه این منابع در سطح مراکز صحی، موسسات غیرحکومتی، سکتور خصوصی و عرضه کننده گان سکتورصحت به مصرف رسیده اند.

با توجه به سروی پیگیری مصارف عامه قبلی وتطبیق (کامل یا جزئی) توصیه های آن، سروی  2019 عناصری را برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا مشکلات شناسایی شده  قبلی باقی مانده است، کمک به طراحی سیاست های جدید برای تقویت مدیریت  مالی و استفاده بهتر از شفاخانه های مرکزی و سازمان های غیر دولتی، و همچنین کمک به افزایش استقلالیت محلی شفاخانه های ملی و سیستم های صحی در سطح منطقوی و محلی، فراهم مینماید.

ب2. مقاصد خاص: مقاصد خاص سروی پیگیری مصارف عامه 2019 قرارذیل اند:

 1. ارزیابی پروسه ها و پروسیجرهای شامل د ربرنامه بودجه سازی، تخصیص بودجه و مصرف آن در شفاخانه های ملی و مراکز صحی BPHS و EPHS که از طریق پروژه صحتمندی تمویل میگردد.
 2. دلایل و مشخص نمودن تاخیر به میان آمده در مصرف بودجه.
 3. شناسائی واقعات، کسرمالی در مصرف بودجه در مراحل مختلف.
 4. تعین ومشخص نمودن اینکه به چه اندازه بودجه تعین شده بالای خدمات صحی به مصرف رسیده اند.
 5. ارزیابی تاثیرات تاخیر و کسرمالی ممکنه بالای مصرف بودجه، کارآئی در منابع و مقدار وکیفیت خدمات صحی در سطوح مختلف مراکز صحی عامه.
 6. پیگیری منابع و استفاده منابع غیراختیاری، چگونگی مصرف این منابع در سطح مراکز صحی، موسسات غیر حکومتی، سکتورخصوصی، سکتورعامه و عرضه کننده گان خدمات صحی در سکتورعامه.
 7. ارائه پیشنهادات مشخص جهت بهبود شفافیت و حسابدهی در استفاده منابع عامه.
 8. در رابطه به مصارف کلی صحت، سروی پیگیری مصارف عامه نکات ذیل را تخمین خواهد نمود:
  1. چه مقدارآن ازطریق بودجه اختیاری تمویل گردیده است (منابع داخلی + تمویل کننده گان )
  2. چه مقدار از طریق بودجه غیر اختیاری ( Off budget ) تمویل گردیده است.
  3. چه مقدار به طور مستقیم از طرف شهروندان تمویل گردیده است و چه مقدار آن نماینده گی از منابع مصارف خانه وار در سطح کشورمینماید.

وزارت صحت عامه به این وسیله از موسسات داخلی و خارجی واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا علاقه مندی خویش را برای ارائه خدماتی که در فوق ذکر گردید ارائه نمایند. موسسات علاقه مند باید معلوماتی را ارائه بدارند که  نشانده شایستگی و تجربه مرتبط به این فعالیت را داشته باشند.

مدت تطبیق این پروژه شش ماه بوده که از فبروری الی جولای 2019 میباشد.

ج. معیارات برای شارت لست کردن: معیارات و واجد شرایط بودن قرار ذیل اند:

 1. شایستگی عمومی موسسه/مشاور همراه با تاریخ ایجاد و اسناد رسمی راجستریشن ( در افغانستان و یا سایر کشورها)
 2. تجربه در عرضه عین خدمات  یا خدمات مشابه به آن (عرضه / مدیریت و انجام سروی با معلومات مختصر در مورد تاریخ، مدت، موقعیت، مقدار بودیجه و دونر یا تمویل کننده آن) در افغانستان یا در کشور های روبه انکشاف که مشابه به سطح اقتصادی- اجتماعی افغانستان باشد.
 3. اسناد حکومت داری، ساختار موسسه و موجودیت منابع بشری.
 4. راپور اخیر تفیش مالی  موسسه (که در بر گیرنده حمایه تمام پروژه ها از تمام تمویل کننده های شان  باشد)

د. روش یا میتود انتخاب: موسسه بر اساس روش Quality & Cost Based Selection (QCBS) انتخاب خواهد گردید، و با پروسیجر های که در رهنمودهای بانک جهانی برای قرضه گیرنده گان IPF ، جولای 2016- تجدید شده سال 2017 ( World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, July 2016, revised November 2017) ارائه شده اند انتخاب می گردند.

 ابراز علاقمندی (EOI) براساس کیفیت جوابات ارائه شده که  فوقا ذکر گردید ارزیابی خواهد شد. بعد از ارزیابی ابراز علاقمندی ها، تنها آنعده از موسسات که موفقانه شارت لست شده اند مستحق درخواست برای پروپوزال یا Request for Proposals (RFP) خواهند گردید.

توجه مشاورین علاقمند به  پاراگراف 3.16 و3.17 رهنمود های بانک جهانی برای قرضه گیرنده گان  IPF جولای 2016- تجدید شده سال 2017 بیان گردیده است، بر اساس پالیسی بانک جهانی درمورد تضاد منافع جلب میگردد.

ابراز علاقمندی باید به زبان انگلیسی ارسال گردد که باید حاوی یک مکتوب داخل یک پاکت ( امضاوتاپه شده)  با مفاهیم ذیل باشد:

 • آنعده از درخواست کننده ها که ابراز علاقمندی شان را شخصاً میتواند تسلیم نمایند (به شکل هارد کاپی توسط کارمندان شان)  ایجاب مینماید تا جمعاً 6 کاپی (یک اصل و پنج کاپی) را در داخل پاکت سربسته، همراه با سافت کاپی آن در CD لیبل زده شده  تسلیم نمایند. هر صفحه از کاپی اصلی آن باید امضا و تاپه شده باشد.
 • آنعده از درخواست کننده ها که ابراز علاقمندی شان را نمی توانند توسط یک فرد تسلیم نمایند ( هاردکاپی توسط کارمندان)  از ایشان تقاضا می گردد تا ابراز علاقمندی خویش را با کاپی سکن شده همراه با کاپی رسید شرکت های پستی از طریق ایمیل ارسال داشته  و شش  کاپی هارد آنرا ( یک اصل و پنج کاپی)  در یک پاکت سربسته از طریق خدمات پستی بین المللی ارسال نمایند.

اگر یک موسسه خواهان درخواست و ابراز علاقمندی به این پروژه است، از اوشان صمیمانه تقاضا می گردد تا ابراز علاقمندی شان را به شکل سربسته در یک پاکت مهر شده و محفوظ که بصورت واضح معلومات ذیل را روی پاکت درج نموده باشند ارسال دارند.

 

از طرف:

نام درخواست کننده: ..................................................................................

آدرس مکمل درخواست کننده: ......................................................................

به:

وزارت صحت عامه

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها (GCMU)

قابل توجه:  بخش اداری  GCMU

info@gcmu-moph.gov.af

چهارراهی مسعود بزرگ، کابل – افغانستان

 موضوع: ابراز علاقه مندی برای تطبیق سروی پیگیری مصارف عامه در شفاخاه های ملی و مراکز صحی BPHS و EPHS تحت پروژه صحتمندی

ضرب العجل برای تسلیمی ابراز علاقمندی, 20 اوکتوبر 2018 مطابق به 28 میزان 1397 ساعت 2:00 بعد از ظهر به وقت کابل. درخواست ابراز علاقمندی باید قبل از ضرب العجل تعین شده به آدرس فوق تسلیم داده شود.

موسسات علاقمند می توانند معلومات بیشتر را قبل از تاریخ 20 اوکتوبر 2018 مطابق به 27 میزان 1397 ساعت 2:00 بعد از ظهر به وقت کابل با تماس به آدرس ذیل بدست آورند:

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها (GCMU)

وزارت صحت عامه

کابل - افغانستان

info@gcmu-moph.gov.af