اعلان دعوت به داوطلبی (۶۲) قلم مواد لابراتواری وبانک خون وفلم های اکسری شفاخانه ولایتی سمنگان

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۶۲) قلم مواد لابراتواری وبانک خون وفلم های اکسری شفاخانه ولایتی سمنگان

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

لطف کرده متن ذیل را ازطریق روزنامه خویش بدست نشربسپارید:

 

شفاخانه ولایتی سمنگان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۵۳) قلم  مواد لابراتوار وبانک خون تضمین آفر30,000، (۹) قلم فلم های اکسری تضمین آفر30,000  افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/SMGPH/NCB/1397/G001 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی به روز دوشنبه تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۷  ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر درصالون کنفرانس های شفاخانه ولایتی سمنگان دایرمیگرددآفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سمنگان شهر ایبک شماره تماس:+93(0)747345151و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد