اعلان دعوت به داوطلبی (۳) قلم آکسیجن طبی شفاخانه ولایتی سمنگا

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۳) قلم آکسیجن طبی شفاخانه ولایتی سمنگان

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

شفاخانه ولایتی سمنگان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۳) قلم  آکسیجن طبی تضمین آفر32,000 افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/SMGPH/NCB/1397/G001 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی بروز سه شنبه تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهردرصالون کنفرانس های شفاخانه ولایتی سمنگان دایرمیگرددآفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سمنگان شهر ایبک شماره تماس:+93(0)747345151و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)799892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد

,

بااحترام

دوکتورشاولی"مشید"

سرپرست ریاست خدمات اساسی شفاخانه یی