اعلان دعوت به داوطلبی 254 قلم ادویه شفاخانه ولایتی سرپل - وزارت صحت عامه

اعلان دعوت به داوطلبی 254 قلم ادویه شفاخانه ولایتی سرپل

ادارۀ شفاخانه ولایتی سرپل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی( تعداد 1 قلم گازآکسیجن طبی تضمین آفر 40,000 ،(17) قلم انتی بیوتیک تضمین 100,000 ، (93) قلم سایرادویه تضمین آفر100,000 ،(91) قلم موادمصرفی طبی  تضمین آفر100,000  و(52) قلم مواد لابراتواری تضمین آفر160,000 افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه .MoPH/GDCM/SRP/PH/NCB/1396/GO1 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.
 
   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.
 
 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 1,000 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند وسایرمعلومات ضروری را درقسمت داوطلبی بدانند:
 
1. شفاخانه ولایتی سرپل- شهرسرپل شماره تماس:+93(0)703846994  و؛ 
 
2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)747231020 
 
 
بااحترام
دوکتورشاه ولی"مشید"
سرپرست پروژه اصلاحات شفاخانه ها