اعلان دعوت به داوطلبی (۵۱) قلم موادلابراتواری و(۱۴) قلم ریجنت های بانک خون شفاخانه ولایتی سرپل

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۵۱) قلم موادلابراتواری و(۱۴) قلم ریجنت های بانک خون شفاخانه ولایتی سرپل

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

لطف کرده متن ذیل را ازطریق روزنامه خویش بدست نشربسپارید:

 

شفاخانه ولایتی سرپل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۵۱) قلم  مواد لابراتواری تضمین آفر75,000 ، (۱۴) قلم ریجنت های بانک خون تضمین آفر20,000 افغانی به شکل پول نقد ویاضمانت خط بانکی قابل قبول دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/SPH/NCB/1397/G07 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۴ بجه بعد ازظهر  روز دو شنبه تاریخ ۶ حمل۱۳۹۷ اعتبار ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی به روز سه شنبه تاریخ ۷ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهردر صالون کنفرانس شفاخانه ولایتی سرپل واقع جنگل باغ جوار ریاست امنیت ملی تدویرمیگرددآفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سرپل  شهر سرپل شماره تماس:+93(0)787797757و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد