اعلان دعوت به داوطلبی (۱) قلم آکسیجن طبی شفاخانه ولایتی سرپل - وزارت صحت عامه

اعلان دعوت به داوطلبی (۱) قلم آکسیجن طبی شفاخانه ولایتی سرپل

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۱) قلم آکسیجن طبی شفاخانه ولایتی سرپل

شفاخانه ولایتی سرپل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(1) قلم  آکسیجن طبی تضمین آفر50,000) افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/SPH/NCB/1397/G01 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۹ بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی به روز یکشنبه تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهردر صالون کنفرانس شفاخانه ولایتی سرپل تدویرمیگرددآفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی سرپل  شهر سرپل شماره تماس:+93(0)787797757و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد