اعلان دعوت به داوطلبی (۱۵۲) قلم تجهیزات طبی شفاخانه حوزوی هرات - وزارت صحت عامه

اعلان دعوت به داوطلبی (۱۵۲) قلم تجهیزات طبی شفاخانه حوزوی هرات

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید.
 
شفاخانه حوزوی هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی (۱۵۲) قلم تجهیزات طبی تضمین آفر 430,000 چهارصدو سی هزار افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDSM/HRP/HRH/NCB/1396/GO8 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.
 
   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت 9:30 قبل ازظهراعتبار ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد.
 
   محل بازگشایی آفرها صالون کنفرانس شفاخانه منزل دوم تعمیر اداری ، ساعت 9:30 قبل ازظهر میباشد آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.
 
 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 100 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:
 
1. شفاخانه حوزوی هرات. شهرهرات شماره تماس:+93(0)799569304و؛ 
 
2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)799892888