اعلان برنده گی ۲۲۴ قلم ادویه مورد ضرورت شفاخانه ولایتی تخار

بدینوسیله به تأسی ازفقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود ، شفاخانه ولایتی تخاردرنظردارد، قرارداد:
 
1. نزده قلم ادویه انتی بیوتیک راباشرکت عطایی فارما لمتد دارای جوازنمبر21324 کابل هوتل پروان به قیمت مجموعی مبلغ 2,733,750 دوملیون هفتصدو سی وسه هزارو هفتصدو پنجا افغانی
 
2. نودوسه قلم موادمصرفی طبی را باشرکت دانیال تیک لمتد دارای جوازنمبر 0601-1419  آدرس هوتل پروان کابل به قیمت مجموعی 6,167,500 شش ملیون ویکصدو شصت وهفت هزارو پنجصدو افغانی
 
3. یکصدو دوازده قلم ادویه زرقی راباشرکت دانیال تیک لمتد دارای جوازنمبر0601-1419 آدرس هوتل پروان کابل به قیمت مجموعی 6,899,109 شش ملیون وهشتصدو نودو نه هزارو یکصدو نه افغانی اعطا نماید.
 
   اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به آمریت شفاخانه ولایتی تخار واقع سرک شرکت شفاخانه ولایتی تخار وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
 
  این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهدشد. 
 
بااحترام
دوکتور شاه ولی "مشید"
سرپرست ریاست خدمات اساسی شفاخانه یی