اعلان دعوت به داوطلبی (۳۴) قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه ولایتی تخار

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۳۴) قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه ولایتی تخار

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

شفاخانه ولایتی تخارازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۳۴) قلم  مواد تنظیفاتی تضمین آفر57,000) افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/Takhar ph/NCB/1397/G04 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ده بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهردر اطاق جلسات دهلیز اول آمریت شفاخانه ولایتی تخار تدویرمیگردد، آفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی تخار شهر تالقان شماره تماس:+93(0)788707023و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)799892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد

,

بااحترام

دوکتورشاولی"مشید"

سرپرست ریاست خدمات اساسی شفاخانه یی