اعلان دعوت به داوطلبی (۲۷) قلم اغذیه انسانی شفاخانه ولایتی زابل

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی (۲۷) قلم اغذیه انسانی شفاخانه ولایتی زابل

 

ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید

شفاخانه ولایتی زابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروسه داوطلبی(۱) قلم نان خشک تضمین آفر45,000  افغانی ، (۱) قلم  گوشت تضمین آفر60,000، تضمین آفر حبوبات 80,000 ، تضمین آفر میوه وترکاری 70,000 افغانی به شکل پول نقد ویابانک گرانتی) دارای نمبرتشخیصیه MOPH/GDCM/HRP/ZBL/NCB/1397/G02 اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

   وصول شرطنامه وتسلیمی آفرها الی ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهر ازنشراعلان الی بیست ویک روز تقویمی که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد، آفرگشایی به روز چهارشنبه تاریخ ۱۱ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ بجه قبل ازظهردرشفاخانه ولایتی زابل واقع شهر قلات دایرمیگرددآفرهای دیررسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود، شرایط اهلیت باارائه اسناد ضروری میباشد.

 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه ولایتی زابل شهر قلات لب دریا شماره تماس:+93(0)700897980و؛
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:+93(0)799892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره ۳ ماده دوازدهم قانون تدارکات مشروط به منظوری بودجه می باشد

,

بااحترام

دوکتورشاولی"مشید"

سرپرست ریاست خدمات اساسی شفاخانه یی