اعلانات

 • دعوت داوطلبی {48قلم ادویه جات ضرورت سال مالی “1395

  رده : عمومی

  {48 قلم ادویه جات ضرورت سال مالی “1395"} شماره شناسائی {MoPH/ NCB/IGICH/1394-G7} : {ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در روند داوطلبی {48قلم ادویه جات ضرورت سال مالی...

 • داوطلبی {40 قلم ملزمه طبی ضرورت سال مالی “1395"

  رده : عمومی

  {40 قلم ملزمه طبی ضرورت سال مالی “1395""} شماره شناسائی {MoPH/ NCB/IGICH/1394-G8} : {ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در روند داوطلبی {40 قلم ملزمه طبی ضرورت سال مالی...

 • اعلان دوطلبی تهیه و تدارک 9 قلم سیستم اکسیجن ضرورت سال مالی 1395 واحد مراقبت های جدی ICU

  رده : عمومی

  {تهیه و تدارک 9 قلم سیستم اکسیجن ضرورت سال مالی 1395 واحد مراقبت های جدی ICU} شماره شناسائی {MoPH/GDCM/ICU/ NCB/1395-G03} : {ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در روند داوطلبی { تهیه و...

 • اعلان داوطلبی (بارسوم) تدارک دولات تیل دیزل وپطرول وزارت صحت عامه

  رده : عمومی

  {تدارک دولات تیل دیزل وپطرول (لات اول تیل دیزل18948 لیتر لات دوم تیل پطرول 4840 لیتر ضرورت آمریت تنظیم کمکها وخدمات مشورتی وزارت صحت عامه تحت ریفرینس نمبر: {MOPH/ GCMU/SEHET/NCB/1395/G2 (ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه...

 • اعلان داوطلبی (بارسوم) دولات تیل دیزل وپطرول

  رده : عمومی

  {تدارک دولات تیل دیزل وپطرول (لات اول تیل دیزل6600 لیتر لات دوم تیل پطرول 6900 لیترضرورت ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه : {MOPH/1395/HRP/NCB/G01 (ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه )ازتمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید...

 • موضوع:اعلان دعوت به داوطلبی(21 قلم موادغذایی) شفاخانه حوزوی کندز

  رده : عمومی

  موضوع:اعلان دعوت به داوطلبی(21 قلم موادغذایی) شفاخانه حوزوی کندز ریاست تنظیم خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه احترامات فایقه وتمنیات نیک خویش را تقدیم می نماید لطف کرده متن ذیل را ازطریق روزنامه خویش بدست نشربسپارید: ادارۀ...

 • {تدارک 2500 سیت مواد مصرفی MOPH/HDP/NCB/1393/G02}

  رده : عمومی

  {تدارک 2500 سیت مواد مصرفی MOPH/HDP/NCB/1393/G02} (ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی { تدارک 2500 سیت مواد مصرفی هیمودیالیز ضرورت پروژه ملی هیمودیالیز برای ولایات بلخ وهرات} اشتراک...

 • آگاهي در مورد عقد قرارداد عرضه خدمات اساسی شفاخانه ئی (EPHS) در ولایت بادغیس تحت پروژۀ (SEHAT)

  رده : عمومی

  به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود که وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به کمک مالی صندوق امانتی بازسازی افغانستان (ARTF) که توسط بانک جهانی اداره میگردد پروسه تدارکات خدمات مشورتی جهت عرضه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در ولایت بادغیس را...

 • اطلاعیه امتحانات ریاست اکمال تخصص

  رده : عمومی

  اطلاعیه امتحانات ریاست اکمال تخصص! قرار است امتحان شمولیت در پروگرام تخصص برای سال 1395 در هفته اخیر برج دلو 1394 در مرکز وزارت صحت عامه اخذ گردد. دوکتوران محترم واجد شرایط مطابق ماده پانزدهم لایحه پروگرام پذیرش ترینی ها در پروگرام تخصص...

 • اعلان داوطلبی

  رده : عمومی

  اعـــلان داوطلبی ( وزارت صحت عامه ریاست تهیه وتدارکات آمریت تدارکات امور ساختمانی) از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( ترمیمات آمریت کنترول امراض غیری ساری در داخل وزارت صحت عامه ) اشتراک نموده و آفر های...

صفحه 62 از 63