سوالات شمولیت اکمال تخصص - وزارت صحت عامه

سوالات شمولیت اکمال تخصص

عنوان
جدول رشته های مربوط به پرنسیب داخله، جراحی و ستوماتولوژی امتحان اکمال تخصص مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی عمومی مشاهده جزئیات
سیستم امتحانات وزارت محترم صحت عامه مشاهده جزئیات
لست کتاب های پوهنتون کابل به حیث رفرنس و حواله امتحان اکمال تخصص 1395 مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اوعیه مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- یورولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی صدری مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اطفال مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- ارتوپیدی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- افتالمولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- ولادی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اعصاب مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- نسایی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- طب عدلی مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- گوش و گلو مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- سوختگی و جراحی پلاستیکی مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- ستوماتولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- مضامین پاراکلنیکی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- توبرکلوز مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- نیورولوژی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد