اسناد

عنوان
(Antenatal Care Dari-Pashto )مراقبت های قبل از ولادت.pdf مشاهده جزئیات
HACCA Newsletter_Dari_Issue 20_Aug 2011.pdf مشاهده جزئیات
(Shock Dari )اهتمامات شاک در دوران حاملگی و ولادت.pdf مشاهده جزئیات
(Malnutrition Dari) سو تغذی ممد وظیفوی برای کارکنان صحی.pdf مشاهده جزئیات
(Malaria Dari) ملاریا ممد وظیفوی برای کارکنان صحی.pdf مشاهده جزئیات
(Infection Prevention Drai)ممد وظیفوی برای وقایه از انتان پروسس نمودن اقلام جراحی.pdf مشاهده جزئیات
(Immunization Dari) ممد وظيفوي واكسيناسيون براي واكسيناتوران.pdf مشاهده جزئیات
(Immediate Newborn Care)مراقبت های آنی نوزاد.pdf مشاهده جزئیات
(Essential Newborn Resuscitation Dari)احیای مجدد اساسی نو زادان.pdf مشاهده جزئیات
(Active Managment of Third Stage of Labor Dari)اداره فعال صفحه سوم ولادت.pdf مشاهده جزئیات
(Safe Water Dari-Pashto)استفاده از آبهای مصوون.pdf مشاهده جزئیات
(Newborn Danger Sign Dari-Pashto)علایم خطر نو زادان.pdf مشاهده جزئیات
(Immediate Newborn Care Dari-Pashto)مراقبت های آنی نوزاد بعد از تولد.pdf مشاهده جزئیات
(Depression Dari-Pashto)افسرده گی.pdf مشاهده جزئیات
(Acute Respiratory Infection Dari-Pashto)امراض مکروبی سیستم تنفسی.pdf مشاهده جزئیات
(Rational Use of Drugs Dari-Pashto)استفاده معقول ازدواها.pdf مشاهده جزئیات
(Post Partum Family Planning Dari-Pashto)میتود های تنظیم خانواده بعد از ولادت.pdf مشاهده جزئیات
(Newborn Danger Sign Dari-Pashto)علایم خطر نزد نو زادان.pdf مشاهده جزئیات
(Immediate Newborn Care Aafter Delivery Dari-Pashto)مراقبت های آنی نوزاد بعد از تولد.pdf مشاهده جزئیات
(DMPA Dari-Pashto)میتود زرقی تنظیم خانواده.pdf مشاهده جزئیات
صفحه 25 از 26