اسناد

عنوان
فورم انتقال دواخانه در ولایت مشاهده جزئیات
قانون تدارکات مشاهده جزئیات
طرزالعمل تدارکات مشاهده جزئیات
صحت وزندگی مشاهده جزئیات
بودجه منظور شده عادی و انکشافی مشاهده جزئیات
قرارداد های بودجه عادی وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
سروی دیموگرافی و صحی افغانستان مشاهده جزئیات
گزارش تعهدات وزارت صحت عامه(دلو وحوت)سال 1395 مشاهده جزئیات
گزارش ماه حمل ثور جوزا وسرطان وزارت مطابق مصوبه شماره ۴۲صحت عامه بشکل توحید 1396 مشاهده جزئیات
گزارش تعهدات وزارت صحت عامه (قوس وجدی)سال 1395 مشاهده جزئیات
گزارش تعهدات وزارت صحت عامه (میزان وعقرب)سال 1395 مشاهده جزئیات
گزارش تعهدات وزارت صحت عامه (سرطان،اسد وسنبله)سال 1395 مشاهده جزئیات
فورم درخواستی مشاهده جزئیات
مکتوب رسمی کشور جاپان به وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
فورم رهنمود درخواستی ارتقای ظرفیت کشور جاپان مشاهده جزئیات
راپور ربع اول مبارزه با فساد وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
صحت در یک نگاه معلومات مهم و ضروی را در رابطه به نفوس، وضعیت صحی مادر و اطفال، جندر و تغذی در سطوح ملی، شهری و دهاتی تهیه می نماید مشاهده جزئیات
شماره دوم مشاهده جزئیات
گزارش دور دوم تحلیل هزینه های ارایه خدمات در شفاخانه های ملی مشاهده جزئیات
گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی 1395 مشاهده جزئیات
صفحه 3 از 26