اسناد

عنوان
گزارش هفته اول و دوم ماه حمل 1395 مشاهده جزئیات
گزارش هفته اول و دوم ماه اسد 1395 مشاهده جزئیات
گزارش هفته اول ماه ثور 1395 مشاهده جزئیات
گزارش هفته اخیر ماه حوت 1394 مشاهده جزئیات
بی پشینه ترین عملیات جراحی سوختگی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی صورت گرفت مشاهده جزئیات
گزارش تشریحی از تطبیق پلان صد روز سوم وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش تشریحی از تطبیق پلان صد روز دوم وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش ربع اول ودوم سال مالی ۱۳۹۵ مشاهده جزئیات
دست آورد های عمده سال ۱۳۹۴وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
سکتور صحت در صد روز نخست رهبری جدید صحت عامه مشاهده جزئیات
گزارش از تطبیق پلان صد روزه وزارت صحت عامه مشاهده جزئیات
فشرده گزارش فعالیت ها و دستآورد های وزارت صحت عامه جهت ارایه در کنفرانس بروکسل مشاهده جزئیات
فشرده دست آورد ها و چالش های وزارت صحت عامه در طی ۱۴ سال گذشته مشاهده جزئیات
گزارش سالانه فعالیت ها و دستاورد های سال مالی ۱۳۹۴ مشاهده جزئیات
برنامه آموزشی اپیدیمولوژی ساحوی یا FETP مشاهده جزئیات
فراغت کتلۀ عظیمی از پرسونل مشاهده جزئیات
دغضنفر طبی ژورنال په اړه مشاهده جزئیات
بست های کمبودمراکز تخصصی ولایات مورخ 12/5/1395 مشاهده جزئیات
بست های کمبود مراکز تخصصی کابل مورخ 12/5/1395 مشاهده جزئیات
گزارش تشریحی از تطبیق پلان صد روز چهارم وزارت صحت عامه: حمل ۱۳۹۵ مشاهده جزئیات
صفحه 7 از 26