اسناد

عنوان
گزارش تشریحی از تطبیق پلان صد روز سوم وزارت صحت عامه: قوس ۱۳۹۴ مشاهده جزئیات
گزارش تشریح از تطبیق پلان صد روزه دوم وزارت صحت عامه: سنبله۱۳۹۴ مشاهده جزئیات
گزارش تشریحی از تطبیق پلان صد روز نخست وزرت صحت عامه: ثور 1394 مشاهده جزئیات
نتایج امتحان شمولیت پروگرام اکمال تخصص (پرنسیب ستوماتولوژی) سال 1395 مشاهده جزئیات
نتایج امتحان شمولیت پروگرام اکمال تخصص (پرنسیب جراحی) سال 1395 مشاهده جزئیات
نتایج امتحان شمولیت پروگرام اکمال تخصص (پرنسیب داخله) سال 1395 مشاهده جزئیات
جدول رشته های مربوط به پرنسیب داخله، جراحی و ستوماتولوژی امتحان اکمال تخصص مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی عمومی 1397 مشاهده جزئیات
سیستم امتحانات وزارت محترم صحت عامه مشاهده جزئیات
لست کتاب های پوهنتون کابل به حیث رفرنس و حواله امتحان اکمال تخصص 1395 مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اوعیه سال 1397 مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- یورولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی صدری مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اطفال 1397 مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- ارتوپیدی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- افتالمولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- ولادی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- جراحی اعصاب مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- نسایی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- طب عدلی مشاهده جزئیات
صفحه 8 از 26