اسناد

عنوان
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- گوش و گلو مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- سوختگی و جراحی پلاستیکی مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- ستوماتولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- مضامین پاراکلنیکی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- توبرکلوز مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- نیورولوژی مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- رادیولوژي
محتوايات: سوالات بخش رادیولوژی امتحان برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه - 1395
مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- صحت روانی
محتوايات: سوالات بخش صحت روانی امتحان برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- داخله اطفال
محتوايات: سوالات بخش داخله اطفال امتحان برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
سوالات امتحان اکمال تخصص- انتانی
محتوايات: سوالات بخش انتانی امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
سوالات امتحان همتولوژِی اکمال تخصص
محتوايات: سوالات امتحان بخش همتولوژِی برنامه اکمال تخصص وزارت صحت عامه - 1395
مشاهده جزئیات
سوالات بخش داخله عمومی برنامه اکمال تخصص
محتوايات: سوالات بخش داخله عمومی برای شمولیت در امتحان برنامه اکمال تخصص ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
سوالات بخش جلدی برنامه اکمال تخصص
محتوايات: سوالات بخش جلدی برای شمولیت در امتحان برنامه اکمال تخصص ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
سوالات شمولیت برنامه اکمال تخصص- داخله صدری
محتوايات: شوالات بخش داخله صدری برای شمولیت در امتحان برنامه اکمال تخصص ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
Polio Cases in Endemic Countries: مشاهده جزئیات
استراتیژی ملّی صحت روانی مشاهده جزئیات
نتایج رشته های لابراتوار و فارمسی انستیتوت علوم صحی رحمانزی کابل مشاهده جزئیات
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی نوی لقمان حکیم کابل مشاهده جزئیات
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی سردار داود خان انستیتوت علوم صحی آسیا کابل مشاهده جزئیات
نتایج رشته های لابراتوار قابلگی و فارمسی انستیتوت علوم صحی جامی کابل مشاهده جزئیات
صفحه 9 از 26