اعلان کاریابی - وزارت صحت عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
استاد کمپیوتر - ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jul 09, 2017 -
خادم مسجد - ریاست اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی اداری...
Jul 09, 2017 -
خاکروب - ریاست اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی اداری...
Jul 09, 2017 -
مدیر محاسبه - انستیتوت علوم صحی پوهاند عضنفر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jul 09, 2017 -
سلمان - انستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jul 09, 2017 -
نگران - ریاست اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی...
Jul 09, 2017 -
معتمد جنسی - شفاخانه نور
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری علان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 20جوزاسال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه نور )...
Jun 19, 2017 -
مسول رادیولوژی - شفاخانه نور
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری علان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان 20جوزاسال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست شفاخانه نور )...
Jun 19, 2017 -
مسئول HMIS - شفاخانه نور
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد 20جوزاسال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jun 19, 2017 -
مدیر عمومی چک لست ملی نظارتی و مانیتوران ساحوی - ریاست نظارت و ارزیابی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد 20جوزاسال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی...
Jun 19, 2017 -
صفحه 1 از 24