اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسول تیم ثبت محصولات صحی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی اعلان مجدد به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با...
Jan 22, 2019 -
مسئول تیم تعین قیمت ها
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل...
Jan 22, 2019 -
مسئول تیم ارزیابی و تصویب تبلیغات و اشتهارات دوایی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل...
Jan 22, 2019 -
مسئول تیم ثبت ادويه توریدی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل...
Jan 22, 2019 -
کارشناس رسیدگی به شکایات عامه
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی اعلان مجدد به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با...
Jan 22, 2019 -
نرس مرکز ولایت سمنگان
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: 2 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی سمنگان...
Jan 22, 2019 -
نرس مرکز ولایت تخار
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان: ۲ دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه تخصصی تخار 5...
Jan 22, 2019 -
قابله مرکز ولایت تخار
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان: 2 دلو 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه تخصصی تخار 1...
Jan 22, 2019 -
ریفرنس برای بست های اعلان شده
ریفرنس برای بست های اعلان شده Harrison s principles of internal medicine 19th edition 2016 متخصص داخله عمومی Anl vol pathology juan Ros 1.2....
Jan 21, 2019 -
مدیرت عمومی ارزیابی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان مجدد اول جدی سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )(۱) نفر را با شرایط...
Jan 21, 2019 -
صفحه 1 از 61