اعلان کاریابی - وزارت صحت عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)
شماره : M2 عنوان بست : مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC) وزارت/اداره : وزارت صحت عامه بست : 3 تعداد پستها: 17 موقعیت : ولایت هرات،غور، ارزگان، غزنی، فراه ، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار،...
Sep 17, 2017 -
ریاست صحت عامه ولایت (کندهار)
عنوان بست : ریاست صحت عامه ولایت (کندهار) وزارت/اداره : وزارت صحت عامه بست : 2 تعداد پستها 1 موقعیت ولایت کندهار ریاست : صحت عامه ولایت تاریخ اعلان: ...
Sep 11, 2017 -
مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)
شماره : M2 عنوان بست : مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC) وزارت/اداره : وزارت صحت عامه بست : 3 تعداد پستها: 7 موقعیت : ولایت کاپیسا، پنجشیر، بامیان، دایکندی، کنر، لوگر و نورستان ریاست...
Aug 16, 2017 -
ریاست صحت عامه ولایت (نورستان)
عنوان بست : ریاست صحت عامه ولایت (نورستان) وزارت/اداره : وزارت صحت عامه بست : 2 تعداد پستها 1 موقعیت ولایت نورستان ریاست : صحت عامه ولایت تاریخ اعلان: ...
Jul 26, 2017 -
رئیس عمومی نظارت و سیستم معلومات صحی
شماره اعلان : عنوان پست : رئیس عمومی نظارت و سیستم معلومات صحی استخدام کننده : وزارت صحت عامه بست : ۱ تعداد بست: ۱ موقعیت : کابل ریاست مربوطه : ریاست عمومی...
Jul 23, 2017 -
ریاست صحت عامه ولایت (ارزگان، بادغیس)
عنوان بست : ریاست صحت عامه ولایت (ارزگان، بادغیس) وزارت/اداره : وزارت صحت عامه بست : 2 تعداد پستها 2 موقعیت ولایت های بادغیس و ارزوگان ریاست : صحت عامه ولایت تاریخ اعلان: ...
Jul 23, 2017 -
استاد کمپیوتر - ریاست انستیتوت علوم صحی غضنفر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jul 09, 2017 -
خادم مسجد - ریاست اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی اداری...
Jul 09, 2017 -
خاکروب - ریاست اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی اداری...
Jul 09, 2017 -
مدیر محاسبه - انستیتوت علوم صحی پوهاند عضنفر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاریخ اعلان مجدد ۲۲ سرطان سال 1396 به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
Jul 09, 2017 -
صفحه 1 از 25