راننده ( دریور ) - وزارت صحت عامه

راننده ( دریور )

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست خدمات تشخصیه) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه     :راننده ( دریور )

وزارت /اداره    : وزارت صحت عامه

موقعیت           : (  وزیراکبرخان        )

ریاست            : (   ریاست خدمات تشخصیه)

کود                : (   450  )                                                                                                      

بست               : ( 7  )

گزارش به       : مسئول بخش

گزارش از       : ندارد

_____________________________________________________________________

هدف وظیفه :  پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

 

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 

 1. حصول اطمینان کامل از صحت وسایط مطابق بر سجل که به وی محول میگردد.
 2. استفاده مسئولانه و با احساس نیک از وسایط نقلیه مربوطه.
 3. نگهداری سالم از تمام اجزای واسطه.
 4. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی و استفاده واسطه.
 5. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش.
 6. ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.
 7. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه واسطه که تجدید میگردد.
 8. تأمین نظافت کامل واسطه.
 9. توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.

 

مواصفات:  

 1.   داشتن لایسنس دریوری

                  2 :  توانائی انجام وظایف به شکل عملی ونظری

 

 1. امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگرد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور" مینه یار" به شماره تيلفون (0796586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

جهت معلومات بشتر با  عبدالکریم صبری  "صافی" مسوول وبسایت  وزارت صحت عامه به تماس شوید 0786034317