عضو تخنیکی - وزارت صحت عامه

عضو تخنیکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی پالیسی پلان) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 

درجه(.5.)

کود(.158.)

عنوان پست : عضو تخنیکی

درجه وکود بست :

بخش مربوطه: ریاست عمومی پالیسی وپلان

وزارت /  اداره مربوطه : صحت عامه

موقعیت وظیفه : کابل وزیرمحمد اکبرخان

گزارش دهی به: مدیر ابتکارت  

گزارش گیری از: ندارد

....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارائیه مشوره تخنیکی برای تقویت انسجام امور تخنیکی دیپارتمنت مربوطه جهت بلند بردن ظرفیت کاری .

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1.  انجام پیشبرددریافت ضروریات تخنیکی بادرنظرداشت پالیسی واستراتیژی وزارت صحت عامه تحت نظردیپارتمنت مربوطه.
 2. حمایت تخنیکی درطرح وترتیب پلان های دیپارتمنت مربوطه با درنظرداشت نتایج ( TNA ) مطابق پالیسی واستراتیژی وزارت صحت عامه
 3. طرح وترتیب چک لست های تخنیکی نظارت جهت ثبت وریکاردنتایج متوقعه ومطمین شدن ازتطبیق پلان .
 4. ارائیه نظر تخنیکی درراستا فراهم آوری دیپارتمنت مربوطه
 5. طرح وترتیب شیت های تخنیکی جهت ارزیابی . 
 6. تهیه وترتیب گذارش کاری (ماهوار ،ربعوار وسالانه ) وارائه آن به بخش مربوط.
 7. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت / اداره

....................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل لسانس
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حد اقل یک سال
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • آشنائی با لسان انگلیسی ، آشنائی مهارت در افهام وتفهیم ومدیریت

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور (مینه یار)به شماره تيلفون (0796586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

جهت معلومات بشتر با  عبدالکریم صبری  "صافی" مسوول وبسایت  وزارت صحت عامه به تماس شوید 0786034317