عضومسلکی پالیسی ها - وزارت صحت عامه

عضومسلکی پالیسی ها

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست عمومی پالیسی پلان) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه        :           عضومسلکی پالیسی ها          

اداره/ وزارت         :           وزارت صحت عامه

ریاست                 :                      ریاست عمومی پالیسی وپلان    

موقعیت               :           کابل – چهاراهی مسعود

بست                  :           ( 5   )

کود                    :           (   088    )

 گذارش دهی به      :           امریت پالیسی ها    

گذارش گیری از      :           ندارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه : تنظیم ، تحلیل وارسال پالیسی ها طرح شده به واحد های اجرائیوی خدمات صحی غرض تطبیق در حین عرضه خدمات صحی .

 

 مکلفیت ومسولیت های وظیفوی:

  • ترتیب وانسجام مسوده های پالیسی های طرح شده در فایل های مربوط .
  • تحلیل وتنظیم پالیسی ها در مطابقت به استراتیژی وزارت وسایر اسناد تقنینی .
  • طی مراحل پروسیجر اداری غرض نهائی شدن پالیسی ها .
  • تکثیر پالیسی ها منظور شده به ادارات مربوط .
  • دریافت اطمینان از صورت عملی بودن پالیسی ها ومنطق اجرائیوی انها با درنظر داشت شرایط موجوده .
  • تشخیص نقاط ضعف وکاستی های پالیسی ها جهت مرفوع نمودن ودر طرح های بعدی .

مواصفات:

  • درجه تحصیل : فوق بکلوریا ترجیحا دررشته صحت عامه .
  • تجارب لازمه : داشتن تجارب کاری حداقل  یکسال در این بخش.
  • مهارت های دیگر : داشتن مهارت های عالی در زبان انگلیسی وکمپیوتر.
  • داشتن مهارت های خوب افهام تفهیم ، ارتباطات عامه ومذاکره  .

 

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور (مینه یار)به شماره تيلفون (0796586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

جهت معلومات بشتر با  عبدالکریم صبری  "صافی" مسوول وبسایت  وزارت صحت عامه به تماس شوید 0786034317