مدیر فنی - وزارت صحت عامه

مدیر فنی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )آمریت پروگرام ملی کنترول توبرکلوز) (1)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه          : مدیر فنی

وزارت ویا اداره       :صحت عامه

موقعیت                : کابل سرک دارالامان ( سناتوریم)

ریاست                 : کنترول امراض ساری

دیپارتمنت  : آمریت پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

کود                    : (    579    )

بست                   : (   5   )

گزارش به : مدیریت عمومی اداری

گزارش از : ندارد

 

هدف وظیفه: پیشبرد امورات مدیریت فنی آمریت پروگرام ملی کنترول توبرکلوز جهت فراهم آوری تسهیلات مربوط.

مکلفیت ها و مسوؤلیت های وظیفوی :

 • ترتیب و تطبیق پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 • نظارت از تهیه لست تمام ادویه ضد توبرکلوز و سامان آلات طبی موجود در ستاک.
 • طی مراحل اسناد امور مربوط که از طریق وزارت صحت عامه و یا موسسه کمک کننده مواصلت مینماید.
 • کنترول، ارزیابی و چک نمودن اسناد مصارف روزانه، ماهوار و سالانه ادویه و مواد لابراتواری.
 • حصول اطمینان از توزیع و تسلیمی ادویه، مواد لابراتواری و سامان آلات طبی به رویت راپور رسیدات به منظور نیاز مندی های وزارت که در جمع شان قید میگردد.
 • حصول اطمینان از حفظ و نگهداری و مراقبت درست از ادویه ضد توبرکلوز، مواد لابراتواری، مواد تبلیغاتی و سامان آلات طبی که قید آنرا به دوش دارند.
 • همکاری درحصه تشریح ادویه، مواد لابراتواری و تجهیزات طبی مساعدت کمک های بلاعوض.
 • طی مراحل اسناد ادویه و مواد لابراتواری در گمرک زمینی و هوایی و گذارش آن به مدیریت عمومی اداری.
 • جمع آوری و ترتیب لست توحیدی نیازمندی ادویه ضد توبرکلوز، مواد لابراتواری و تجهیزات طبی ریاست های صحت عامه کشور و مراکز صحی خصوصی، پیش بینی به سال آینده.
 • ترتیب سهمیه ربعوار تمام ریاست های صحت عامه ولایات و مراکز صحی دولتی و خصوصی.
 • ارائیه گذارش ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه.

مواصفات :

 • درجه تحصیل : حد اقل بکلوریا
 • تجارب لازمه : حد اقل یک سال تجربه کاری
 • مهارت های دیگر : آشنا با لسان انگلیسی و کمپیوتر

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی  10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از مدیریت عمومی اعلانات  کاریابی  منزل اول کانیتنر های منابع بشری  مقابل مسجد وزارت دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت هایwww.moph.gov.af، www.jobs.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت با مدیر عمومی اعلانات کاریابی  سید محمد منصور (مینه یار)به شماره تيلفون (0796586504) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

جهت معلومات بشتر با  عبدالکریم صبری  "صافی" مسوول وبسایت  وزارت صحت عامه به تماس شوید 0786034317