رئیس عمومی نظارت و سیستم معلومات صحی

شماره اعلان :                

عنوان پست :                   رئیس عمومی  نظارت و سیستم معلومات صحی

استخدام کننده :                 وزارت صحت عامه

بست :                            ۱

تعداد بست:                      ۱

موقعیت :                        کابل

ریاست مربوطه :              ریاست عمومی  نظارت و سیستم معلومات صحی

تاریخ اعلان:                      23 July 2017           

تاریخ ختم اعلان:               31 July, 2017

 

 

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

 

هدف برنامه CBR:

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت صحت عامه می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت صحت عامه بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده و وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان درنظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

فراهم آوری ارقام ومعلومات مرتبط وبموقع درمورد شاخص ها واهداف تعین شده درپالیسی واستراتیژی ملی صحت جهت حمایت ازمدیریت عرضه خدمات صحی  با کیفیت درکشور.

 

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛
 2. مدیریت ورهبری روند تحقیقات، مطالعات وسروی ها جهت جمع آوری ارقام با کیفیت و به موقع ازتسهیلات صحی؛
 3. حصول اطمینان از اجرای درست وبه موقع سرویلانس جهت جمع آوری منظم ارقام ومعلومات در رابطه وقوع  امراض قابل اعلان (Notifiable) به منظورپاسخگویی به موقع جهت کنترول ووقایه امراض؛
 4. حصول اطمینان ازاجرای درست وبه موقع سرویلانس جهت جمع آوری منظم ارقام ومعلومات در رابطه نفوس مورد هدف برنامه های صحی؛
 5.  مدیریت ونظارت ازپیشرفت های درسیستم صحت بطورسالانه، درروشنائی چهارچوب نظارت وارزیابی ستراتیژی ملی صحت درهمأهنگی با ریاست های مربوطه وزارت به منظورتحلیل وضعیت صحی موجوده در کشور؛
 6. رهبری، نظارت وارزیابی برنامه های BPHS ، EPHS وسایرپروگرام های صحی درسطح مرکزی وولایتی به منظورتطبیق درست اهداف تعین شده؛
 7. مدیریت امورجمع آوری ارقام ومعلومات احصایۀ حیاتی جهت دریافت علل مرگ ومیردرکشوربه منظوراتخاذ تدابیروتصمیم گیری؛  
 8. مدیریت وهماهنگی سروی های صحی با شرکای کاری وزارت بالاخص همآهنگی با جناح ثالث ارزیابی کننده عرضۀ خدمات صحی جهت دریافت وضعیت صحی موجود؛
 9. مدیریت وراه اندازی مرورنتایج اجراات ازپروگرام های ملی صحی ولایتی جهت ترویج فرهنگ استفاده از معلومات درسکتورصحت؛
 10.  تشریک مساعی درراستای ایجاد وانکشاف ابتکارات با استفاده ازتجارب ودرس های آموخته شده جهت بهبود عرضه خدمات صحی درکشور؛  
 11.  تأمین ارتباط وهمآهنگی با بخش های مربوطه وزارت ونهاد های ملی وبین المللی همکاردرعرصه خدمات صحی به منظورجلب همکاری های تخنیکی ومالی درهمکاری با مراجع ذیربط؛
 12. مدیریت ازتطبیق رهنمودها، پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی های مربوطه در واحد های تحت اثر؛
 13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست درمطابقت با پلان واستراتیژی اداره جهت بدست آوردن اهداف؛
 14. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام وزارت بمنظورمطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها ودست آوردهای بخش های مربوطه؛
 15. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 16. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری وزارت؛
 17. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
 18. اجرای سایروظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها واهداف وزارت مربوط سپرده میشود؛

 

نتایج متوقع:

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

رئیس عمومی  نظارت و سیستم معلومات صحی به معینیت پالیسی، پلان وارزیابی گزارشده میباشد.

 

شرايط تحصيلي و تجربه کاري :

 

مقتضيات حد اقل براي اين بست در مواد (۷) و (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.

 

 1. داشتن سند تحصیلی دررشته طب (MD)، صحت عامه به دارنده گان سند تحصیلی بالاترارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حداقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) وزبان انگلیسی
 4. داشتن مهارت دربرنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه