مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC) - وزارت صحت عامه

مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)

شماره :                 M2

عنوان بست :           مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)

وزارت/اداره :         وزارت صحت عامه

بست :                    3

تعداد پستها:            7

موقعیت :                ولایت کاپیسا، پنجشیر، بامیان، دایکندی، کنر، لوگر و نورستان

ریاست :                ریاست صحت عامه ولایت مربوطه
تاریخ اعلان:       19/08/2017

تاریخ ختم:          26/08/2017

 

 

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

  وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

 

هدف برنامه CBR:

 

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

 

هدف وظیفه :

تقویه وحمایت از عرضه خدمات صحی اساسی باکیفیت که ازطریق مجموعه خدمات صحي اساسي(BPHS)، خدمات اساسی شفاخانه ئی (EPHS) و سکتورخصوصی درسطح ولايت.

 

مسئولیت های وظیفوی :

 

 1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. حصول اطمینان ازموجودیت وتطبیق پلان کاری مسؤلین صحی ولایتی  (PHOs) بخش مربوطه.
 3. همکاری در جهت تطبيق پاليسي، ستراتيژي، رهنمود ها و پلان هاي وزارت صحت عامه مرتبط به عرضه خدمات صحی اساسی در سطح ولايت.
 4. اشتراک فعال درپلان گذاری، ارزیابی ها، ارتقا ظرفیت درسطح ریاست صحت عامه ولایت.
 5. طرح وحصول اطمینان از تطبیق برنامه های تحقیقاتی صحی ، سروی ها برای ارزیابی مؤثریت عرضه خدمات صحی.
 6. اشتراک درمجالس تیم های بهبود کیفیت مرتبط به خدمات اساسی صحی.
 7. تامین ارتباط و همآهنگي با بخش هاي مختلف رياست صحت عامه وسایرسکتورهای ذیربط در سطح ولايت.
 8. اشتراک فعال درجلسات کمیته همآهنگي صحی ولایتی(PHCC) ورهبری آآن آن درعدم موجودیت رئیس صحت عامه.
 9. تلاش درتطبیق وتعقیب فیصله های جلسات کمیته همآهنگی صحی ولایتی درمورد عرضه خدمات صحی اساسی.
 10. حمایت تخنیکی ورهنمائی سالم مسؤلین صحی ولایتی (PHOs) دربخش های مدیریتی وفعالیت های یومیه.
 11. نظارت منظم حمایتی ازمراکزصحي موجود درولايت (حداقل ربعواریک مرتبه ازهرمرکزصحی ) وارائه راپوربازدید ها به رئیس صحت عامه.
 12. سرپرستی ازامورریاست صحت عامه درعدم موجودیت رئیس صحت عامه.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه.
 14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 15. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 16. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

 

 نتایج متوقع:

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHOs) به رئیس صحت عامه ولایت گزارش ده میباشد.

 

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

 

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و  ماده (۳۴) قانون خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

 1. داشتن حد اقل سند تحصيلي ليسانس ازیکی پوهنتون های طبی شناخته شده ملی وبین المللی به دارنده گان اسناد تحصیلی ماستری دربخش صحت عامه ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حداقل 2 سال تجربه کاری دربخش مدیریت امورمربوط به صحت عامه  
 3. تسلط به یکی اززبان های رسمی کشور و بلدیت به زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.