مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)

شماره :                 M2

عنوان بست :           مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHC)

وزارت/اداره :         وزارت صحت عامه

بست :                    3

تعداد پستها:            17

موقعیت :                ولایت هرات،غور، ارزگان، غزنی، فراه ، نیمروز، زابل، هلمند، کندهار، پکتیکا، جوزجان، بلخ، میدان وردک، تخار، فاریاب، بادغیس و سمنگان

ریاست :                ریاست صحت عامه ولایت مربوطه
تاریخ اعلان:        17/09/2017      

تاریخ ختم اعلان:    24/09/2017

 

 

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

  وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

 

هدف برنامه CBR:

 

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

 

هدف وظیفه :

تقویه وحمایت از عرضه خدمات صحی اساسی باکیفیت که ازطریق مجموعه خدمات صحي اساسي(BPHS)، خدمات اساسی شفاخانه ئی (EPHS) و سکتورخصوصی درسطح ولايت.

 

مسئولیت های وظیفوی :

 

 1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. حصول اطمینان ازموجودیت وتطبیق پلان کاری مسؤلین صحی ولایتی  (PHOs) بخش مربوطه.
 3. همکاری در جهت تطبيق پاليسي، ستراتيژي، رهنمود ها و پلان هاي وزارت صحت عامه مرتبط به عرضه خدمات صحی اساسی در سطح ولايت.
 4. اشتراک فعال درپلان گذاری، ارزیابی ها، ارتقا ظرفیت درسطح ریاست صحت عامه ولایت.
 5. طرح وحصول اطمینان از تطبیق برنامه های تحقیقاتی صحی ، سروی ها برای ارزیابی مؤثریت عرضه خدمات صحی.
 6. اشتراک درمجالس تیم های بهبود کیفیت مرتبط به خدمات اساسی صحی.
 7. تامین ارتباط و همآهنگي با بخش هاي مختلف رياست صحت عامه وسایرسکتورهای ذیربط در سطح ولايت.
 8. اشتراک فعال درجلسات کمیته همآهنگي صحی ولایتی(PHCC) ورهبری آآن آن درعدم موجودیت رئیس صحت عامه.
 9. تلاش درتطبیق وتعقیب فیصله های جلسات کمیته همآهنگی صحی ولایتی درمورد عرضه خدمات صحی اساسی.
 10. حمایت تخنیکی ورهنمائی سالم مسؤلین صحی ولایتی (PHOs) دربخش های مدیریتی وفعالیت های یومیه.
 11. نظارت منظم حمایتی ازمراکزصحي موجود درولايت (حداقل ربعواریک مرتبه ازهرمرکزصحی ) وارائه راپوربازدید ها به رئیس صحت عامه.
 12. سرپرستی ازامورریاست صحت عامه درعدم موجودیت رئیس صحت عامه.
 13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه.
 14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 15. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 16. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

 

 

 نتایج متوقع:

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

مسؤل مراقبت های صحی اساسی (PHOs) به رئیس صحت عامه ولایت گزارش ده میباشد.

 

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

 

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (۷) و  ماده (۳۴) قانون خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

 1. داشتن حد اقل سند تحصيلي ليسانس ازیکی پوهنتون های طبی شناخته شده ملی وبین المللی به دارنده گان اسناد تحصیلی ماستری دربخش صحت عامه ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن حداقل 2 سال تجربه کاری دربخش مدیریت امورمربوط به صحت عامه  
 3. تسلط به یکی اززبان های رسمی کشور و بلدیت به زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:


به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد. 
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند. 

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی. 
• کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733
یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید.

Submission Email

cbr.moph@gmail.com, Jobs.afghanexperts.gov.af