رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی - وزارت صحت عامه

رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی

شماره اعلان :                 R&E D/Re Ad

عنوان پست :                   رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی

استخدام کننده :                 وزارت صحت عامه

بست :                            ۲

تعداد بست:                      ۱

موقعیت :                        کابل

ریاست مربوطه :              ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی    

تاریخ اعلان:                   25. Nov.2017             

تاریخ ختم اعلان:     01. Dec. 2017        

 

 

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

 

 وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

 

هدف برنامه CBR:

 

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت صحت عامه می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت صحت عامه بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده و وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدربرنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

 

حصول اطمینان ازتطبیق تحقیقات صحی، ارزیابی های صحی با کیفیت وترویج فرهنگ استفاده ازمعلومات تحقیقاتی و ارزیابی ها درسکتور صحت.     

 

 مسئولیت های وظیفوی:

1.      تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛

2.      حصول اطمینان ازراه اندازی تحقیقات وارزیابی های با کیفیت درسکتورصحت به سطح کشورونظارت از تطبیق پروسه های تحقیق و ارزیابی؛

3.      مدیریت ازتطبیق سروی های ملی صحی خانواردرهمآهنگی با ادارات ذیربط (بخصوص احصاییه مرکزی) درکشور به خاطردریافت مشکلات صحی، علل مصابیت ها وامراض؛

4.      همکاری درراستای اجرای تحقیقات صحی با کیفیت در شفاخانه های تدریسی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری جهت تقویت برنامه اکمال تخصص؛

5.      تلاش همه جانبه درترویج فرهنگ استفاده ازارقام جمع آوری شده ازتحقیقات وارزیابی ها درپروسه تهیه وتدوین پالیسی ها، استراتیژی ها وپلان گذاری جهت بهبود وتقویت برنامه ها درسکتورصحت؛

6.      تأمین ارتباط وهماهنگی با تمویل کننده گان وسایردست اندرکاران جهت جلب حمایت درایجاد سیستم منظم دربخش تحقیق وارزیابی

7.      مدیریت پروسه نشریافته های تحقیقات وارزیابی های انجام شده درهماهنگی با دیپارتمنت های ذیربط به منظورتطبیق عملی آنها؛ 

8.      تلا ش متداوم جهت ساده سازی ((Simplification درپروسه های کاری درریاست مربوطه بادرنظرداشت اصل شفافیت وحساب دهی؛

9.      تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست درمطابقت با پلان واستراتیژی اداره جهت بدست آوردن اهداف؛

10.  ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظورمطلع ساختن ازپیشرفت فعالیتها ودست آورد های بخش های مربوطه؛

11.  حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهترامورمطابق معیارهای تعیین شده؛

12.  راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری؛

13.  درصورت لزوم منحیث مربی برای حداکثردواشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛

14.  اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود؛

 

نتایج متوقع:

 

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

 

رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی به رئیس عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی گزارشده میباشد.

 

شرايط تحصيلي و تجربه کاري :

 

مقتضيات حد اقل براي اين بست در مواد (۷) و (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.

 

1.       داشتن سند لسانس ازرشته های طب (MD)، صحت عامه اداره عامه، اداره تجارت ، مدیریت عمومی،به دارنده گان سند تحصیلی بالاترارجحیت داده میشود.

2.       داشتن حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.       تسلط به یکی ازلسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) وزبان انگلیسی

4.       داشتن مهارت دربرنامه های کمپیوترمرتبط به وظیفه

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:


به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3.
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733

یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید

 

Submission Email:

cbr.moph@gmail.com, Jobs@afghanexperts.gov.af

 

شماره اعلان :                 R&E D/Re Ad

عنوان پست :                   رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی

استخدام کننده :                 وزارت صحت عامه

بست :                            ۲

تعداد بست:                      ۱

موقعیت :                        کابل

ریاست مربوطه :              ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی    

تاریخ اعلان:                   25. Nov.2017             

تاریخ ختم اعلان:     01. Dec. 2017        

 

 

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

 

 وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

 

هدف برنامه CBR:

 

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت صحت عامه می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت صحت عامه بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده و وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدربرنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

 

هدف وظیفه:

 

حصول اطمینان ازتطبیق تحقیقات صحی، ارزیابی های صحی با کیفیت وترویج فرهنگ استفاده ازمعلومات تحقیقاتی و ارزیابی ها درسکتور صحت.     

 

 مسئولیت های وظیفوی:

1.      تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛

2.      حصول اطمینان ازراه اندازی تحقیقات وارزیابی های با کیفیت درسکتورصحت به سطح کشورونظارت از تطبیق پروسه های تحقیق و ارزیابی؛

3.      مدیریت ازتطبیق سروی های ملی صحی خانواردرهمآهنگی با ادارات ذیربط (بخصوص احصاییه مرکزی) درکشور به خاطردریافت مشکلات صحی، علل مصابیت ها وامراض؛

4.      همکاری درراستای اجرای تحقیقات صحی با کیفیت در شفاخانه های تدریسی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری جهت تقویت برنامه اکمال تخصص؛

5.      تلاش همه جانبه درترویج فرهنگ استفاده ازارقام جمع آوری شده ازتحقیقات وارزیابی ها درپروسه تهیه وتدوین پالیسی ها، استراتیژی ها وپلان گذاری جهت بهبود وتقویت برنامه ها درسکتورصحت؛

6.      تأمین ارتباط وهماهنگی با تمویل کننده گان وسایردست اندرکاران جهت جلب حمایت درایجاد سیستم منظم دربخش تحقیق وارزیابی

7.      مدیریت پروسه نشریافته های تحقیقات وارزیابی های انجام شده درهماهنگی با دیپارتمنت های ذیربط به منظورتطبیق عملی آنها؛ 

8.      تلا ش متداوم جهت ساده سازی ((Simplification درپروسه های کاری درریاست مربوطه بادرنظرداشت اصل شفافیت وحساب دهی؛

9.      تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست درمطابقت با پلان واستراتیژی اداره جهت بدست آوردن اهداف؛

10.  ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظورمطلع ساختن ازپیشرفت فعالیتها ودست آورد های بخش های مربوطه؛

11.  حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهترامورمطابق معیارهای تعیین شده؛

12.  راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری؛

13.  درصورت لزوم منحیث مربی برای حداکثردواشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛

14.  اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود؛

 

نتایج متوقع:

 

درظرف دوماه بعد ازتقرر، کارمند باید با ترتیب یک پلان کاری مفصل با مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چارچوب نتایج برنامه سی بی آر ومسؤلیت ها /مکلفیت های لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

 

گزارش دهی :

 

رئیس هماهنگی تحقیق وارزیابی به رئیس عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی گزارشده میباشد.

 

شرايط تحصيلي و تجربه کاري :

 

مقتضيات حد اقل براي اين بست در مواد (۷) و (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.

 

1.       داشتن سند لسانس ازرشته های طب (MD)، صحت عامه اداره عامه، اداره تجارت ، مدیریت عمومی،به دارنده گان سند تحصیلی بالاترارجحیت داده میشود.

2.       داشتن حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.       تسلط به یکی ازلسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) وزبان انگلیسی

4.       داشتن مهارت دربرنامه های کمپیوترمرتبط به وظیفه

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:


به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1.
ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3.
کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4.
کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6.
اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7.
از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9.
کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10.
به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
, و همچنان ایمیل آدرس ایمیل آدرس دومی را در کاپی داشته باشند ایمیل آدرس اولی.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0794217733

یاد داشت: متقاضیان محترم لطف نموده اسناد خویش را در ایمیل آدرس اولی (سی بی آر) ارسال داشته و ایمیل دومی را در کاپی بگیرید

 

Submission Email:

cbr.moph@gmail.com, Jobs@afghanexperts.gov.af