مامور جنسی

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ 20 حمل 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه قندهار 1 تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه   :  مامور جنسی              

وزارت/اداره   :         وزارت صحت عامه

موقيعت:     :  مرکز ولایت قندهار

بست         :        6

گزارش به : مدير اداري

گزارش از :  ندارد

هدف وظيفه:

جمع وقید اجناس وتوزیع آن.

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

  • ترتیب وتنظیم دفاتر جنسی وتحویل خانه هاجهت سهولت امور.
  • جمع وقید اجناس برویت اسناد راپور رسید به دفاتر جنسی در جمع معتمد شفاخانه.
  • توزیع اجناس  از تحویلخانه و طی مراحل ان
  • تصفیه حسابات متعمدین و طی مراحل ان
  • حفظ ونگهداری اسناد مربوطه جهت شفافیت امور

شايستگي ها(  Qualification )

  • درجه تحصیل : فوق بکلوریا
  • مهارت های دیگر : مهارت قوی د رافهام وتفهیم
  • دانش مکمل در زبانهای پشتوو دری
  • مهارت های کمپیوتر (Word and Excell)

امتيازات:- مقدار معاش به اساس سيستم رتب و معاش پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود براي تسليمي درخواست ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري در خواستي را الی10 روز بعد از نشر اعلان در مرکز وزارت از پروژه اصلاحات شفاخانه ها در منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعيت و يا پاسپورت، کاپي سند فراغت از مکتب و يا انستيتوت شناخته شده، در صورت که سند تحصيلي خارج از کشور داشته باشد تائيد معارف و يا  تحصيلات عالي را داشته باشد.

نوت: کاپي خلص سوانح و در صورت که بشکل قراردادي کار نموده باشيد کاپي قرارداد و سند تجربه کاري موثق(روز،ماه،سال) ختم قرارداد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاري کارمند همراه با فورم ماليه دهي موسسه ( کارمند به وزارت ماليه) را بواسطه مکتوب رسمي اداره مربوطه حاضر بسازيد و تسليم بخش متذکره نمايند.همچنان شما ميتوانيد اعلانات کاريابي ما را در ويب سايت هاي www.moph.gov.af  نيز مشاهده نمايد. در صورت ضرورت به شماره تليفون(0700895855) داخل تماس گرديده حل مطلب نمايد.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي،نژادي،مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصا زنان با استعداد ميتوانند در اين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند.هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپي تذکره و کاپي اسناد خويش را همراه داشته باشند