روانشناس

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشري

تاريخ اعلان مجدد 20 حمل سال 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی هرات 3 تن، شفاخانه  ولایتی تخار 1تن، شفاخانه حوزوی کندز 1تن، شفاخانه ولایتی بغلان 2تنوشفاخانه ولایتی زابل 1تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه       :روانشناس

وزارت و یا اداره   : وزارت صحت عامه

موقعیت              : مرکز ولایت هرات، تخار،کند،زبغلان ،زابل

بست                  :(6 )

گزارش به           : سرطبیب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه : ارائه خدمات غیر دوایی از قبیل مشاوره روانی- اجتماعی، رواندرمانی مطابق  معیار های وزارت صحت عامه به شکل انفرادی وگروپی برای مراجعین ومریضان سراپا وداخل بستر

مسؤولیت های وظیفوی:

 1. عرضه خدمات مشاوره روانی-اجتماعی بشکل انفرادی و گروپی برای مراجعین و مریضان (سراپا و داخل بستر)
 2. عرضه خدمات رواندرمانی و اجرای آزمایش های سایکومیتری در صورت ضرورت
 3.  آگاهی دهی و تعلیمات صحی روانی برای مراجعین و خانواده  ها
 4. اشتراک درجلسات  هماهنگی  صحت روانی بسطح شفاخانه و ولایت مربوطه
 5. کار تیمی و مشترک در همکاری با دوکتوران ونرسها در شفاخانه
 6. ثبت نمودن تمام معلومات مراجعه کننده گان و توحید اسناد آن,ثبت قضایا,نوشتن قضایا در کتاب وفورم مخصوص
 7. اشتراک در برنامه های آموزشی صحت روانی
 8. نظارت از فعالیت های مشاورین روانی – اجتماعی در سایر مراکز صحی و کلینیک ها
 9. برنامه ریزی و اشتراک در عرضه خدمات صحت روانی در حالات عاجل
 10. تهیه گذارش کاری ماهوار , ربع وار و سالانه به بخش مربوطه
 11. انجام سایر وظایف که از طرف مسؤل بخش به وی سپرده میشود

مواصفات:

 1. روانشناس کلینیکی
 2. روانشناس تربیتی/ عمومی دارای سرتفکیت یکساله که کورس مشاوره روانی – اجتماعی را گرفته باشد
 3. مشاورروانی- اجتماعی تائید شده وزارت صحت عامه باشد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها در منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون( 0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید،

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.