کارشناس ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال ۱۳۹۷

....................................................................................................................................................................................

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (8)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                      کارشناس ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار

وزارت /  اداره مربوطه :      اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی / وزارت صحت عامه

بست :                              (  4 )                   

تعدادبست :                        ( 8 )

بخش مربوطه:                    ریاست خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                   کابل

گزارش دهی به:                  مسؤل تیم  ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار

گزارش گیری از:                ....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ثبت پروفورم و تورید ادویه الوپتی، ادویه ومحصولات صحی کمکی، ادویه ګیاهی و معدنی ، ادویه مخدر   و تحت کنترول ، واکسين ها ، انستتيک ها، ادویه سایکو تراپیک و پریکرسرهای کیمیاوی با رعایت اسناد تقنینی در مطابقت با لست ملی ادویه مجاز.       

  .................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
 2. مطالعه مشخصات ارایه شده  ادویه  در پروفورم و تطبیق آن با لست های ملی ادویه
 3. اجرای امورمربوط به تورید و ثبت ادویه کمکی توسط مؤسسات کمک کننده
 4. اجرای امورمربوط به ثبت پروفورم و تورید ادویه گیاهی ومعدنی
 5. اجرای امورمربوط به ثبت پروفورم و تورید ادویه Allopathy  ، وحصول اطمینان ازتورید آنها درمطابقت به لست های ملی .
 6. اجرای امور مربوط به ثبت پروفورم ادویه مخدر ،سایکوتروپیک وسایر مواد تحت کنترول  وحصول اطمینان از تورید

       آنها در مطابقت به لست های ملی و پروسیجر های مربوطه .

 1. ارائه معلومات ابتدائی در رابطه به پروفورم های واصله به کمیته مربوطه.
 2. ارسال نمونه های واصله ادویه جهت تست و ارزیابی به لابراتوار کنترول کیفیت و حصول اطمینان از تطبیق نمونه های

       واصله باپروفورم اجازه داده شده .

 1. وضع و تفریق ادویه وارده مندرج در انوایس از مقدار اجازه داده شده در پروفورم وترتیب وطی مراحل مکتوب

       خروجی از ګمرکات.

 1. ترتیب اسناد جهت تعین قیمت فروش به بخش مربوط وترتیب و تنظیم اسناد طی مراحل شده در فایل های مربوط جهت

       سهولت امور

 1. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 2. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

.................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

 1. درجه تحصیل:

داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت

داده ميشود.

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iacsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.