آمر شفاخانه

اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 23 جوزا 1397

----------------------------------------------------------

         به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه  در شفاخانه ولایتی سمنگان  (1)نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد:

 عنوان وظیفه:آمر شفاخانه

وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه

موقعیت       :ولایت  سمنگان

ریاست      : آمریت شفاخانه

بست        :3

گزارش به:رییس صحت عامه و ریاست اساسی خدمات شفاخانه یی

گزارش از:تمام کارمندان شفاخانه

­­هدف وظیفه:

 تطبيق ،کنترول ، وارسي و نظارت از امورات مسلکي واداري شفاخانه غرض تامين عرضه خدمات صحي مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات صحي شفاخانه يي

مکلفیت ومسولیت های وظیفوی:

تطبيق ،کنترول ، وارسي و نظارت از امورات مسلکي واداري شفاخانه غرض تامين عرضه خدمات صحي مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات صحي شفاخانه يي

مسؤوليت هاوسعت وبعد کاري:

 رئيس شفاخانه مسوول تامين عرضه خدمات صحي  مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات (تطبيق EPHS ) بوده  در  پائين آوردن وفيات اطفال ومادران نقش فعال داشته ، وي مسوول تاٌ مين  وتقويه سيستم رجعت دهي در قدمه هاي مختلف صحي ميباشد. در عرضه خدمات صحي نيازمندي هاي اجتماع را درنظر گرفته و درمورد  سعي وتلاش مينمايد.

وظايف خاص را مطابق وظايف معينه که در مجموعه خدمات صحي اساسي شفاخانه ها براي هر گتگوري گنجانيده شده است اجرا مينمايد.

 • رهبري ورهنمايي امورات مسلکي واداري شفاخانه
 • حمايت وانکشاف پلان ملي مجموعه خدمات  اساسي شفاخانه يي
 • اخذ تصاميم مهم بعد از فيصله بورد اداري شفاخانه صورت گيرد
 • نظارت و کنترول فعاليت  هاي يوميه شفاخانه ، هماهنگي فعاليت هاي شفاخانه ، بهبود سيستم رجعت دهي
 • مطمئن شدن ازعرضه خدمات صحي درست ولازم توسط بخش هاي مختلف شفاخانه
 • مطمئن شدن از تنظيم شفاخا نه بصورت موثر، نظارت و اداره درست شفاخانه جهت عرضه خدمات صحي و با کيفيت ومعياري  
 • مطمئن شدن از پاسخ دهي شفاخانه به اجتماع  با ايجاد  Hospital Board Communityو داير نمودن مجالس منظم اين کميته.
 • مسول تطبيق ّّ ستندرد هاي شفاخانه ، تقويه کميته PQI ، ساختن پلان و ارزيابي ستندرد ها
 • تهيه پلان ها کاري و آماده گي لازم  براي واقعات عاجل طبي وحوادث ديگر درساحه کاري اتفاق مي افتد
 • مطمئن شدن از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ورجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر
 • مطمئن شدن از جمع آوري معلومات صحي مرتبط بصورت درست ودقيق توسط بخش هاي مختلف شفاخانه به همکاري مدير نرسنگ ، سر طبيب و مد يکال ريکارد و تقديم راپور فعاليت هاي شفاخانه بصورت ماهوار و ربعوار 
 • مطمئن شدن از استفاده درست وسايل ووسايط شفاخانه
 • مطمئن شدن از انکشاف وتقويه پاليسي ها و روش هاي مالي درست ، شفاف و حساب ده استفاده درست امور مالي مطابق صلاحِيت تفوِيض شده .
 • مسوول تقويه سيستم  تکنالوژي معلوماتي جهت توانمند ساختن اين سيستم براي جمع آوري، تجزيه ، حفظ ورسانيدن معلومات متذکره به اشخاص ذيربط
 • مطمئن شدن از سيستم درست لوجستيکي و خريداري براي تهيه وتدارک تجهيزات، ادويه جات و ديگرموادات 
 • مطمئن شدن از نگهداري وحفظ محيط زيست جهت  حفظ سلامت پرسونل  ومراجعين شفاخانه، درنظر گرفتن معيارات وقايه انتان
 • مطمئن شدن از موجوديت آب پاک  با کيفيت به مقدار کافي براي پرسونل، مريضان و ديگرامورات
 • مطمئن شدن از دست رسي خدمات به تمام مريضان به شمول معيوبين .
 • مطمئن شدن از ايجاد سيستم تنظِيم باطله ها( system waste management )
 • دايرنمودن و رهبري مجالس Hospital Management Board وHospital Buying Board بصورت هفته وار
 • اشتراک فعال درمجالس PHCC و مجالس ديگر هماهنگي

مواصفات:

 • فارغ فاکولته طب
 • داراي مهارت کافي مسلکي , مشوره و آموزش مريضان و مراجعين مربوطه
 • داراي شايستگي کافي در بخش مديرت شفاخانه يي و صحت عامه داشته باشد .
 • داري قوه افهام وتفهيم قوي و Good team player
 • مهارت کاري در لسان انگليسي ومهارت کاري کمپیوتر در پروگرام هاي  Word & Excel and Power point
 • داري شايستگي کافي اداريي ومسلکي غرض  تطبيق مجموعه اساسي خدمات شفاخانه يي را (EPHS) باشد.

تجربه کاري : حداقل 3 سال تجربه مسلکي در شفاخانه (متخصص ترينر برتري دارد و 2 سال تجربه در مديريت صحت عامه وِيا شفاخانه يي (Public Health or Hospital Management )

 

امتیازات:مقدار معاش به اساس سیستم رتب ومعاش پروژه اصلاحات شفاخانه ها  

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.