شف گوش ،گلو وبینی

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

فارمت معیاری لوایح وظایف

تاریخ اعلان  17سنبله سال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه جمهوریت) (  ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه:  شف گوش ،گلو وبینی

وزارت ویااداره:   صحت عامه

موقعیت: کابل  (چهاراهی صدارت)

ریاست: ریاست شفاخانه جمهوریت 

کود :                 (۰۲۴)

بست:     3

گزارش به:           رئیس شفاخانه

گزارش از:          شعبات وپرسونل تحت اثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

۱- عرضه خدمات صحی مؤثر وباکیفیت جهت کاهش میزان مرگ ومیردر مطابقت بااهداف ستراتیژی ملی وزارت صحت عامه .

۲-بهبود سیستم علمی وآموزشی ( مطابق به لایحه اکمال تخصص)  جهت ارتقأ ظرفیت کاری دوکتوران (ترینران وترینی ها) مربوطه.

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. پلانگذاری وسازمان دهی علمی وعملی برنامه آموزشی تخصص وعرضه خدمات صحی در دیپارتمنت مربوطه.
 2. ترتیب پلان کاری سال در مطابقت با پلان عمومی ریاست مربوطه.
 3. رهبری راپور صبحانه و ویزت .
 4. رهبری وسهم گیری در اجرای پروسیجر های تخصصی.
 5. اجراآت در مورد کانسلتیشن ( مشوره طبی)  سایر وارد های شفاخانه.
 6. نظارت وارزیابی، از کارکردهای دوکتوران(ترینران وترینی ها) سرویس مربوطه.
 7. اشتراک فعال در شورای های علمی ومدیریتی شفاخانه ومجالس علمی واکادمیک وزارت شفاخانه
 8. حل پرابلم های سرویس مربوطه با ریاست شفاخانه.
 9. نظارت از تطبیق کریکولو درسی دوکتوران شامل پروگرام تخصصی ولوایح اکمال تخصص در دیپارتمنت .
 10. ایجاد سیستم منظم دفتر داری در دیپارتمنت مربوطه.
 11. برسی علل وفیات واختلاطات در بخش مربوطه جهت بهبود کیفیت وموثریت خدمات.
 12. ارتقأ سویه علمی ومسلکی خود وترویج شیوه های نوین (ترجمه وتألیف اثار علمی ) در عرضه خدمات صحی به شمول تشخیص وتداوی مریضان در دیپارتمنت مربوطه (Evidence based medicine) رهبری وتنظیم امور علمی واکادمیک ترینران.
 13. ارایه راپور ماهوار از برنامه اکمال تخصص به شف تریننگ شفاخانه و ریاست شفاخانه.

شایستگی:

 • درجه تحصیل : لسانس (داکتر طب) وترینر متخصص رشته مربوطه (به بلند ترین رتبه علمی ترجیح داده میشود).
 • تجارب لازمه :داشتن تجربه کاری حد اقل پنج سال بحیث ترینر متخصص دررشته مربوطه.
 • مهارتهای دیگر :آشنایی با کمپیوتر ، لسان انگلیسی ومهارت در افهام وتفهیم لسان ملی کشور ومدیریت.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  ضم فورم خانه پوری شده به  این ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  و ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.